Страницы

loading...

marți, 10 mai 2011

Publicatiile ADEPT

Evoluţia pluripartidismului pe teritoriul Republicii Moldova

Publicaţia "Evoluţia pluripartidismului pe teritoriul Republicii Moldova" vine să acopere golul existent în literatura de cercetare a istoriei partidelor politice din Republica Moldova şi totodată să contribuie la dezvoltarea culturii politice în Republica Moldova. Structurată pe 5 capitole, lucrarea face o analiză retrospectivă a evoluţiei sistemului de partide şi a sistemului electoral din Basarabia pe parcursul secolelor XIX-XX şi descrie principalele etape în constituirea şi dezvoltarea partidelor politice din Republica Moldova după declararea independenţei în 1991»»»


Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie în contextul Planului de Acţiuni UE-RM

Lucrarea oferă o evaluare a stării de fapt în domeniul luptei anticorupţie, pînă la semnarea Planului de Acţiuni UE-RM şi pe parcursul aplicării acestuia, constată realizările şi deficienţele în implementarea obiectivului anticorupţional al Planului de Acţiuni, analizează problemele sistemice care zădărnicesc respectarea angajamentelor internaţionale asumate de Republica Moldova. Concomitent cu expunerea deficienţelor sînt propuse recomandări de adoptare a unor politici, implementarea cărora ar putea contribui la redresarea situaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei»»»


Contextul electoral 2009

Lucrarea vine să ofere o sinteză succintă a evoluţiilor electorale din 2009, evidenţiind problemele care au generat conflicte şi au condus la destabilizarea situaţiei politice din Republica Moldova. Autorii efectuiază şi o analiză a legislaţiei electorale şi a celei cu privire la partidele politice şi mass-media, identificînd lacunele şi deficienţele în aplicarea acesteia. De asemenea, sînt elucidate consecinţele politice, economice şi sociale ale alegerilor parlamentare din anul 2009. Studiul oferă şi anumite recomandări în măsură să contribuie la înlăturarea deficienţelor generatoare de confuzii şi conflicte»»»


Priorităţi de guvernare 2009

Culegerea de studii "Priorităţi de guvernare 2009" cuprinde 12 studii cu tematici din domeniile economic, social, justiţie şi drepturile omului, realizate de 14 experţi independenţi şi coordonate de către Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT. Studiile din publicaţie conţin o analiză retrospectivă a evoluţiei acestor domenii în perioada 2001–2008, urmată de identificarea problemelor existente şi propun recomandări pentru depăşirea acestora şi pentru eficientizarea politicii respective»»»


Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană

Studiul "Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană" oferă o descriere detaliată a evenimentelor de după conflictul militar din 1992 pînă în prezent şi analizează elementele-cheie în evoluţia procesului de reglementare transnistreană. La partea dedicată concluziilor şi recomandărilor sînt evidenţiate cauzele existenţei acestui "conflict îngheţat" pe parcursul a 17 ani, precum şi viziunea autorului privind soluţia acestuia, care trebuie să fie una "europeană"»»»


Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova

Studiul "Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova" reprezintă o analiză a problemelor şi provăcărilor cu care se confruntă sistemul judiciar moldovenesc. Lucrarea punctează punctele nevralgice în reforma justiţiei şi prezintă soluţii pentru depăşirea acestora, în special pentru fundamentarea principiului independenţei justiţiei»»»


Guvernare şi democraţie

Contribuind la sporirea transparenţei actului de guvernare şi a informării asupra evoluţiilor social-politice majore din Republica Moldova, publicaţia prezintă evoluţiile social-economice din ţară, prin prisma priorităţilor formulate de autorităţile publice, a poziţiilor de alternativă exprimate de clasa politică, a aprecierilor date de partenerii externi ai Republicii Moldova şi a iniţiativelor organizaţiilor civice»»»


Evoluţia libertăţilor mass-mediei în contextul implementării Planului de acţiuni UE – Republica Moldova

Studiul "Evoluţia libertăţilor mass-mediei în contextul implementării Planului de acţiuni UE – Republica Moldova" reflectă principalele evenimente din perioada 2005–2008, analizează reglementările, evoluţiile şi problemele în domeniul audiovizualului, presei scrise şi accesului la informaţie.»»»


Moldova şi UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate. Realizarea Planului de Acţiuni UE-Moldova (februarie 2005 – ianuarie 2008)

Publicaţia reflectă principalele evoluţii ale Politicii Europene de Vecinătate şi implicaţiile acestora asupra Republicii Moldova; prezintă o sinteză a monitorizării procesului de implementare a Planului de Acţiuni UE-Moldova în perioada februarie 2005 – ianuarie 2008; şi încearcă să anticipeze perspectivele pe termen scurt din relaţiile Moldovei cu UE.»»»


Provocările şi impedimentele participării femeilor în procesul public şi politic

Provocările şi impedimentele participării femeilor în procesul public şi politicADEPT a elaborat studiul "Provocările şi impedimentele participării femeilor în procesul public şi politic" pentru a măsura impactul paradigmei de gen în Moldova determinând cum femeile se identifică şi se poziţionează în spaţiul public şi cum apreciază şi plasează bărbaţii femeile în cadrul parteneriatelor politice.
Un prim obiectiv propus a fost de a stabili care sunt, pe de o parte, provocările, iar pe de alta dificultăţile cu care se confruntă femeile şi care le împiedică să participe şi să se implice mai activ în funcţiile de decizie din viaţa publică la nivel local şi naţional.
»»»


Evoluţii, tendinţe şi pronosticuri referitoare la piaţa muncii din Republica Moldova în apropierea acesteia de standardele UE

Această broşură îşi propune să realizeze o succintă analiză a evoluţiilor din domeniul demografic şi a indicatorilor pieţei muncii în Republica Moldova din ultima perioadă, precum şi a tendinţelor şi implicaţiilor prezente sau viitoare ale acestor evoluţii în perspectiva de integrare europeană şi dezvoltării unei economii de piaţă consolidate»»»


În ce măsură Politica Europeană de Vecinătate este o ofertă substanţială pentru Moldova?

Sergiu Buşcaneanu
Lucrarea de faţă urmăreşte să contribuie la dezbaterea dacă Politica Europeană de Vecinătate (PEV) este o ofertă substanţială pentru Moldova or dacă aceasta reprezintă mai degrabă un "sat potemkinist". În acest scop, partea principală a studiului îşi construieşte demersul în trei secvenţe
»»»


Ghidul "Planul de acţiuni UE-RM"

Ghidul "Planul de acţiuni UE-RM"Ghidul "Planul de acţiuni UE-RM" are drept scop familiarizarea publicul larg din RM cu conţinutul, modalităţile de implementare şi evaluare, tangenţele cu principalele programe şi politici naţionale şi rezultatele aşteptate ale Planului de Acţiuni. De asemenea ghidul analizează, în contextul mai larg al eforturilor de integrare europeană a RM, factorii care au dus la apariţia PA, precum şi perspectivele pe care le deschide acesta pentru realizarea aspiraţiilor europene ale RM şi ancorarea fermă a statului nostru în sistemul valoric, politic, economic şi cultural european»»»


Aspectele racordării sistemului de învăţământ superior la standardele statelor membre ale Uniunii Europene: politici educaţionale şi de tineret

Aspectele racordării sistemului de învăţământ superior la standardele statelor membre ale Uniunii Europene: politici educaţionale şi de tineretDrd. Nicolae TODERAŞ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
Planul de Actiuni Republica Moldova - Uniunea Europeana reprezinta un document important pentru Republica Moldova atât din perspectiva evaluarii starii de fapt, cat si din cea a implementarii unor actiuni în concordanta cu procesele europene. Unul dintre procesele cu o rezonanta deosebita pentru întregul areal european este Procesul Bologna, care are drept finalitate crearea pana în 2010 a Spatiului European al Învatamantului Superior. Studiul în cauza are ca obiectiv analizarea starii de fapt in domeniul invatamantului superior si al politicilor de tineret
»»»


Optimizarea practicilor si politicilor Republicii Moldova de utilizare constructiva a ofertei asistentiale a UE

Optimizarea practicilor si politicilor Republicii Moldova de utilizare constructiva a ofertei asistentiale a UEDr. Liliana Popescu, Conferentiar, Facultatea de Stiinte Politice SNSPA Bucuresti
Lucrarea se concentreaza pe urmatoarele directii: (1) întelegerea mecanismelor puse în actiune de catre Guvernul Republicii Moldova pentru asimilarea si utilizarea constructiva a asistentei oferite de Uniunea Europeana; (2) luarea în considerare a experientei României, ca tara vecina, în asimilarea asistentei acordate de UE Romaniei, pe parcursul diferitelor etape de asistenta; (3) prezentarea unei serii de remarci si recomandari ce deriva din variante posibile de politici si practici de utilizare constructiva a ofertei asistentiale a UE catre Republica Moldova
»»»


Alegeri 2005

Alegeri 2005Publicaţia "Alegeri 2005" reflectă un şir de materiale relevante pentru o imagine de ansamblu asupra alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 2005. Structura Guvernului, programul de activitate al acestuia au fost inserate în această publicaţie pentru a oferi opiniei publice puncte de reper»»»


Contextul preelectoral în Republica Moldova: Constatări şi recomandări

Contextul preelectoral în Republica Moldova: Constatări şi recomandări"Contextul preelectoral în Republica Moldova: Constatări şi recomandări" - studiu realizat de Asociaţia ADEPT şi IFES în luna mai 2005, cu suportul financiar al Fundaţiei SOROS. Efectuarea studiului a fost prilejuită de apropierea alegerilor parlamentare programate pentru prima jumătate a anului 2005, avînd scopul de a prezenta o privire de ansamblu asupra procesului electoral şi a propune recomandări pentru suportul unor domenii specifice implementarea cărora ar putea fi utilă atît în perioada preelectorală, cît şi după alegeri. Echipa internaţională de experţi, reprezentînd ambele organizaţii ADEPT şi IFES, a avut misiunea de a colecta informaţii şi atitudini, care au stat la baza studiului, din partea oficialităţilor publice, membrilor Parlamentului, funcţionarilor electorali, reprezentanţilor partidelor politice, reprezentanţilor mass-media, grupurilor civice, organizaţiilor donatoare internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova.»»»


Tranziţia: retrospective şi perspective

Tranziţia: retrospective şi perspectiveVolumul "Tranziţia: retrospective şi perspective" cuprinde o serie de studii descriptiv-analitice pe marginea unor probleme de importanţă maximă pentru Republica Moldova, aşa cum se prezintă acestea în retrospectivă, la etapa actuală şi în perspectivă. Publicaţia oferă posibilitatea de a examina procesul de tranziţie din Moldova prin optica unor experţi independenţi şi neafiliaţi politic şi se adresează în primul rînd reprezentanţilor aripilor tinere ale partidelor politice. "Tranziţia" apare cu sprijinul Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în cadrul programului "Consolidarea aripilor tinere ale partidelor politice". Oferim aici o prezentare scurtă a capitolelor publicaţiei. Cei interesaţi pot obţine publicaţia propriu-zisă de la sediul ADEPT.»»»


Partide. Alegeri. Compromisuri.

Partide. Alegeri. Compromisuri.În cadrul proiectului "Şcoala tinerilor lideri politici", sprijinit de Westminster Foundation for Democracy, ADEPT a elaborat culegerea "Partide. Alegeri. Compromisuri". Publicaţia de faţă include subiecte şi exerciţii practice abordate şi desfăşurate în cadrul Şcolii de vară "Arta compromisului", la care au participat reprezentanţi ai aripelor tinere ale 10 partide politice din R. Moldova.»»»


Ghidul tînărului lider politic

Ghidul tînărului lider politicÎn cadrul proiectului Şcoala tinerilor lideri politici pentru reprezentanţii organizaţiilor de tineret ale partidelor şi mişcărilor social-politice din Moldova, ADEPT a elaborat Ghidul tînărului lider politi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu